RWF Logo

Konkurs “Specijalni fokus” – novi rok je 27. maj!

SF2012-min

Krize vrlo često demaskiraju suštinske probleme jednog društva, ali ujedno inspirišu nove načine društvenih borbi i intervencija. Nacionalizam, militarizam i rasizam, kao izvori i okviri brojnih društvenih nepravdi, konstantno produbljuju i stvaraju nove krize, podele i nejednakosti. Sa njima je neophodno suočavati se sistematski, stalno preispitujući njihove različite aspekte, pojavne oblike i pogubne posledice, smelo, odgovorno, promišljeno i kreativno.

Godinama i decenijama, borba protiv represivnih i regresivnih tendencija ideal je brojnih aktivistkinja i aktivista iz raznih sredina, ljudi različitih glasova i pristupa koji su dostizali naizgled nemoguće, ali ovu borbu neophodno je stalno nastavljati, snažiti i širiti dok i poslednja velika društvena nepravda ne bude iskorenjena.

Program Specijalni fokus osmišljen je upravo za korake na putu ka dugoročnim progresivnim promenama utemeljenim na otporu militarizmu, rasizmu i nacionalizmu u njihovim najraznovrsnijim oblicima. Poziv je otvoren kako za registrovane organizacije, tako i za neformalne grupe, kako za one grupe koje su godinama posvećene društvenom angažmanu, tako i za one koje se prvi put odvažno upuštaju u to.

Rekonstrukcija Ženski fond prihvata aplikacije za program Specijalni fokus do 27. maja 2020. Informišite se više o konkursu i preuzmite formular za prijavu!


Očekujemo i pozdravljamo pre svega politički hrabre, jasne i utemeljene ideje, pokretačke i inovativne pristupe i procese, eksperimentalne prakse, komunikativne sadržaje, važne prostore, proaktivne i responzivne akcije – različite posredne i neposredne napore da se kroz prizmu nacionalizma, militarizma i rasizma doprinese borbi protiv depolitizacije i deistorizacije feminizma, borbi za stvaranje, očuvanje i razmenu znanja, borbi za snaženje ženskog pokreta, inkluzivnim i solidarnim borbama, borbama iz feminističke i antimilitarističke perspektive.

Posebno se radujemo aplikacijama neformalnih grupa, grupa iz malih izolovanih sredina, grupa koje u svoje okruženje donose kritičku feminističku vizuru, početničkim inicijativama sa jasnom feminističkom i antimilitarističkom politikom.

RŽF želi da podrži projekte i inicijative:

 • Koji su refleksivni u odnosu na svoje okruženje, društvene procese i svoju ulogu u njima
 • Ne boje se da zauzmu kritički stav i doprinesu kritičkom razumevanju situacije
 • Razumeju dinamike društvenih grupa, odnose moći i implikacije različitih vidova represije i depriviranosti
 • Koje se naslanjaju na dekade društvenog aktivizma, posebno na doprinos feminističkog pokreta
 • Koji se bore protiv brisanja ženskog i drugog progresivnog aktivizma na ovim prostorima i daju doprinos očuvanju i obogaćivanju aktivističke istorije
 • Koji su otvoreni za eksperimentisanje i učenje iz iskustva
 • Koje jasno komuniciraju sa različitim društvenim grupama, odgovaraju na lokalne potrebe i uzimaju u obzir kapacitet deprivilegovanih grupa da aktivno učestvuju u društvenim procesima
 • Koje nisu patronizirajuće, ne recikliraju veštački nakalemljene prakse, ne pate od sindroma projectitis-a(ne služe same sebi)
 • Koje vode računa o dobrobiti kako projektnog tima, tako i zajednice sa kojom rade

O čemu ćemo voditi računa pri izboru projekata:

POLITIKA:

 • Demonstrirano razumevanje složene političke pozadine problema koji se adresira, strukturnih i sistemskih faktora
 • Projekat je baziran na činjenicama (potkrepljen teorijskim i iskustvenim znanjima)
 • Predloženi projekat je relevantan za grupu ka kojoj je usmeren u trenutnom političkom kontekstu
 • Predloženi projekat ima autentičan pristup usmeren na unapređenje kapaciteta za društveno  angažovanje grupa (posebno u manjim i deprivilegovanim sredinama)
 • Predloženi projekat ima kvalitete poput komplementarnosti sa drugim progresivnim inicijativama, kapacitet za umrežavanje, bori se protiv depolitizacije feminizma
 • Predloženi projekat vodi računa o dobrobiti ljudi i prirode. Ukoliko podrazumeva određene rizike, nositeljke projekta će preduzeti sve potrebne korake kako bi svi uključeni mogli da donose informisane odluke i naprave strategiju za zaštitu bezbednosti, odnosno za reagovanje u kriznim/nepredvidivim situacijama
 • Projekat doprinosi poboljšanju odnosa u pokretu, jača solidarnost, saradnje i vidljivost ženskih grupa, podstiče konstruktivnu samo- i kolektivnu refleksiju
 • Predloženi projekat otvara prostor, tj. podržava progresivno delovanje ranjivih grupa
 • Kvalitet prethodne saradnje,  preporuke sa terena – ako postoje
 • Politički istorijat organizacije/grupe, nositeljki projekta i planiranih saradnica/ka

METODOLOGIJA:

 • Koherentnost projekta: Predložena metodologija odgovara postavljenim ciljevima / očekivanim ishodima
 • Razvijena metodologija zasnovana je na iskustvu (organizacije i drugih aktera/ki iz pokreta) i teoriji – tj. povezuje teoriju i praksu
 • Predložena metodologija je prilagođena ciljanim grupama
 • Razvijena metodologija uključuje adekvatnu procenu rizika i upravljanje rizikom (uključujući suprotstavljanje trendovima pacifikacije feminističkog aktivizma i reagovanje na smanjivanje prostora za aktivizam)
 • Inovativan (ako je primereno i smisleno) i komunikativan pristup

ORGANIZACIONE STRUKTURE I KAPACITETI:

 • Organizaciju/grupu vode devojke i žene, odnosno većinski učestvuju u donošenju odluka
 • Projekat kreiraju i realizuju devojke/žene (muškarci mogu biti saradnici)
 • Organizacija/grupa ima kapacitete za predložene aktivnosti (znanje, veštine, mehanizme, kontakte, infrastrukturu, resurse), odnosno postoji jasan plan kako da dođe do njih kako bi realizovala projekat/inicijativu
 • Sposobnost za upravljanje u situaciji promenjenih okolnosti uz sposobnost da se zadrže feministička načela i politika bez obzira na situaciju

BUDŽET:

 • Projekat ima realističan budžet
 • Projekat ne predviđa neprimerene troškove (npr. preterano štampanje promotivnih materijala koji doprinose rasipanju resursa i zagađenju)
 • Uračunati su prateći (npr. porezi i doprinosi)  i nepredviđeni troškovi, odnosno postoji plan za njihovo pokrivanje

* Moguće je fazno finansiranje, odnosno dodeljivanje serije grantova ukoliko je reč o složenijem/dugoročnijem poduhvatu. Nakon podnošenja zadovoljavajućeg izveštaja o prvoj fazi za koju je odobren grant, nositeljke projekta će dobiti povratnu informaciju da li je moguć nastavak finasiranja, nakon čega se u slučaju pozitivnog odgovora može podneti aplikacija u sledećem krugu odlučivanja.


Molimo vas da se detaljno upoznate sa procedurama i kriterijumima konkursa na RŽF sajtu, gde ćete preuzeti i Formular za apliciranje.

Upoznajte se sa nekim od do sada podržanih projekata u okviru rubrike Fokus na fokus.