RWF Logo

Seminar / edukativna kampanja “Kako da sestre to rade najbolje”

 

agenda strana 1

 

 
agenda strana 2


agenda strana 3

agenda strana 4


SEMINAR branka

Branka Ćurčić je članica udruženja Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada i članica Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS). Dugogodišnja je akterka na kulturnoj, organizacionoj i lokalno-političkoj sceni civilnog društva.

Šta znači učestvovati u re-distribuciji javnog novca u situaciji kada su načini i procedure sprovođenja tog procesa deo korumptivnog i partijama zaposednutog državnog mehanizma, koji kategoriju javnosti permanentno zanemaruje? Na izlaganju Branke Ćurčić biće reči o primerima praksi (kulturno polje, lokalna samouprava), mogućnostima i politikama koje su na strani organizovanih ljudi kako bi se uključili u i demokratizovali procese distribucije javnog novca.

 

SEMINAR RADMILA

mr Radmila Miković, specijalistkinja menadžmenta i doktorantkinja organizacionih nauka,  razvojna i poslovna trenerica i konsultantkinja koja poseduje 18 godina radnog iskustva u neprofitnoj industriji Zapadnog Balkana i EU. Pruža stručnu podršku državnim i nedržavnim akterima u analizi kompleksnih kontekstualnih, organizacionih i upravljačkih informacija u svrhu kreiranja što efikasnijih i efektivnijih razvojnih strategija, politika, programa i projekata.

Tokom radionice će se govoriti o učešću javnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou sa fokusom na budžetski proces. Diskutovaće se o tome zašto se i kako javnost uključuje u process donošenja odluka, koje su specifičnosti učestvovanja u budžetskim procesima kao i najveći izazovi.

 

seminar milena

Milena Vasić je rođena 1985. god. u Smederevskoj Palanci, završila Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu 2009. godine, pravosudni ispit položila 2017. godine. Trenutno radi kao pravna savetnica u Komitetu pravnika za ljudska prava – YUCOM.

Već sedam godina aktivno se bavi temom ljudskih prava, profesionalno i aktivistički, sa posebnim osvrtom na položaj marginalizovanih društvenih kategorija, naročito – LGBT populacije i žena. Osim toga, angažovana je na projektima koji obuhvataju slobodu okupljanja, medijska prava i slobode, postupanje države u vanrednim situacijama, pomoć građanima za samozastupanje na sudu, besplatnu pravnu pomoć, položaj izbeglica u Srbiji i drugim.

Učestvovala je kao saradnica i istraživačica u nizu istraživanja i treninga u različitim oblastima ljudskih prava.

Tema predavanja:

Predavanje je zamišljeno iz dva dela – teorijskog i praktičnog.

Teorijski deo ima za cilj da približi strukturu državnih organa u Srbiji polaznicima, standarde prava na obaveštenost i prava na informaciju od javnog značaja, kao i relevantan domaći pravni okvir.

Praktični deo se sastoji iz vežbe pisanja zahteva za informaciju od javnog značaja i postupanja u slučaju eventualnog izostanka adekvatnog odgovora državnih oragana.

Cilj obuke je da polaznici nauče: kako da postave zahtev za informacijom od javnog značaja, kom organu da postave pitanje i na koji način da koriste Zakon kako bi izvršili pritisak na državni organ koji nije spreman da odgovori na pitanje.

 

SEMINAR fahrudin

Fahrudin Kladničanin, programski koordinator u Akademskoj inicijativiv Forum 10, lokalnoj nevladinoj organizaciji iz Novog Pazara. Deset godina je aktivan u radu organizacija civilnog društva, bavi se ljudskim pravima, a posebno pravima nacionalnih manjina.

Opis izlaganja: Praktični primeri u istraživanju trošenja novca građana/ki na lokalnom nivou.

 

seminar danilo

Danilo Ćurčić, diplomirani pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Eseksu) bavi se pitanjima koja se tiču prava Roma, pristupa ekonomskim i socijalnim pravima, antidiskriminacije i pristupa pravdi. Do sada, radio na nekim od najvažnijih slučajeva koji se odnose na prinudna iseljenja, diskriminaciju romske zajednice u kontejnerskim naseljima u Beogradu i problemima koji se tiču socijalnog stanovanja. Takođe, bio je uključen u postupke koji se vode pred Ustavnim sudom zbog različitih pitanja koja se najgrublje mogu nazvati pitanjima siromaštva i ljudskih prava – od uvođenja neplaćenog obaveznog rada za korisnike novčane socijalne pomoći do oporezivanja socijalnog stanovanja izbeglica.

Oblasti interesovanja: ekonomska i socijalna prava, pravo na adekvatno stanovanje, budžetska analiza ljudskih prava.

………………….

Mere štednje, porezi i ljudska prava

Ima neka tajna veza

U toku tročasovnog programa predviđeno je da polaznici i polaznice budu upoznate/i sa osnovnim pitanjima koja se tiču budžetiranja i ljudskih prava. Ovom pitanju prethodiće kratak uvod u razvoj ljudskih prava i danas često potpuno prevaziđenu podelu na građanska i politička i ekonomska i socijalna prava, kao i na dva različita sistema tumačenja ovih grupa prava.

Kao centralno, pitanje budžeta biće posmatrano iz dve perspektive – kako država prikuplja budžetske prihode, odnosno kako sprovodi poresku politiku i kako se troši novac poreskih obveznika. Kroz diskusiju pokušaćemo da damo odgovor na pitanje gde je mesto ljudskih prava u ovim politikama i da li političari treba da počnu da slušaju građane kada donose odluke ekonomske prirode.

Druga komponenta programa odnosiće se na razgovor o merama štednje, kako globalno tako i u Srbiji i uticaju ovih mera na najugroženije. U razgovoru ćemo se osvrnuti na pitanje da li su mere štednje ugrozile temelje socijalne države, koja nam se garantuje Ustavom i koliko su ove garancije sprovodive danas u Srbiji.

U poslednjem delu programa biće reči o participativnom budžetiranju i transparentnosti rada vlasti, mogućnostima da građani i građanke utiču na budžetske politike i primerima uspešnih borbi u ovoj sferi.

 

SEMINAR boban

Boban Stojanović je doktorant i saradnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i osnivač Grupe za analizu i kreiranje javnih politika.

U  okviru ove sesije “Korupcija, novac i politika” teme koje će se obraditi jesu: tipovi korupcije i rasprostranjenost, svrsishodnost prikupljanja i trošenja javnog novca, uloga političkih institucija i partija, kao i finansiranje političkih aktivnosti.