RWF Logo

Februar

2021

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – februar 2021.

Broj grantova: 17

 1. AKC Heroj Maričić, Kraljevo 
 • RSD: 291.800
 • Naziv projekta: Heroine Kraljeva

Projekat „Heroine Kraljeva“ kroz uličnu umetnost i javne časove istorije oživljava sećanje na potisnute heroine Kraljeva stradale tokom Drugog svetskog rata. U vreme kada je javni prostor okupiran revizionističkom ikonografijom i ideologijom, ovaj projekat obeležava 80. godišnjicu stradanja civila u Kraljevu hrabro zauzimajući javni prostor u pokušaju da u kolektivnu svest ureže posve zanemarene narative o sudbinama stradalih žena, baveći se i širim kontekstom streljanja i traumatičnih posledica koje su pratile ovaj varvarski čin. 

2. Bibija, Beograd

 • RSD: 144.000 
 • Naziv projekta: Institucionalna podrška

U nestabilnom kontekstu i velikim izazovima pred kojim se ženski i romski aktivizam nalaze, kako usled pandemije, tako i usled dugoročnih sistemskih problema, RŽF ovim grantom pruža institucionalnu podršku organizaciji Bibija, koja preko 20 godina kontinuirano radi na ključnim problemima sa kojima se Romkinje suočavaju. Institucionalnu podršku vidimo kao osnovu organizacione stabilnosti, održanja kontinuiteta rada i nesmetano organizovanje aktivnosti. 

3. Romski centar za žene i decu Daje, Beograd

 • RSD: 300.000 
 • Naziv projekta: Obeležavanje 20 godina postojanja Romskog centra za žene i decu Daje

Ovim grantom RŽF pruža podršku grupi Daje za objavljivanje publikacije o iskustvima steknutim u dve decenije rada, od uslova u kojima je rad započet do najsvežijih postignuća, o razvoju organizacije, izgradnji poverenja sa zajednicom, naučenim lekcijama. Publikacija je zamišljena kako kao doprinos očuvanju memorije o ženskom romskom aktivizmu, tako i kao beleška o romskim naseljima sa kojima je grupa radila i radi. 

4. Združena akcija Krov nad glavom, Beograd/Novi Sad/Subotica

 • RSD: 288.000 
 • Naziv projekta: Temelji za krov

RŽF ovim grantom pruža podršku grupi ZA Krov nad glavom za razvoj organizacionih kapaciteta kroz seriju radionica i predavanja osmišljenih kao doprinos demokratizaciji već stečenih znanja i sticanju novih znanja kako bi grupa proširila svoje delovanje. Deljenjem znanja jača se već artikulisana politika i dugoročno se doprinosi borbi za neprikosnoveno pravo na dom za koje se grupa zalaže. 

5. UG Klara i Rosa, Subotica  

 • RSD: 290.000
 • Naziv projekta: Ženski glasovi 

Ovim grantom pružamo podršku udruženju Klara i Rosa u kreiranju radio emisije koja je zamišljena kao platforma za marginalizovane ženske glasove. Emisija će se emitovati na Radio Placu, proisteklom iz zajedničkih napora subotičke nezavisne kulturno-umetničke i aktivističke scene da izrodi nezavisan prostor artikulisanog umetničkog i političkog izražavanja. Emisija će biti dvojezična, na srpskohrvatskom i mađarskom jeziku. 

6. Labris, Beograd

 • RSD: 296.900
 • Naziv projekta: Lezbejske umetnice post-Jugoslavije, generacije X

Lični dnevnik: Lezbejske umetnice post-Jugoslavije, generacije X je knjiga koja za svrhu ima da objedini, memoriše, učini vidljivom alternativnu lezbejsku umetničku scenu, da je upiše u očuvanje istorijskog nasleđa, sačuva od brisanja i zaborava, i ponudi emancipatorsku istorijsku perspektivu. Polazeći od ličnog iskustva autorke kao lezbejske umetnice, i konstantnog traganja za lezbejskim umetnicama koje su doprinele njenom sopstvenom razvoju u jednom socijalnom i društveno-političkom kontekstu kakva je Jugoslavija, ova knjiga želi da približi i drugim ljudima, široj javnosti, značaj, uticaj, postojanje umetničke prakse koju proizvode i izvode lezbejske umetnice.

7. Liceulice, Beograd

 • RSD: 288.500
 • Naziv projekta: Žene za žene

RŽF ovim grantom pruža podršku korisnicama/prodavačicama magazina Liceulice, pripadnicama marginalizovanih grupa, za razvoj veština i samopouzdaniji rad, prepoznajući važnost zastupljenosti žena u ovakvim emancipatorskim inicijativama, koja često izostaje usled spleta patrijarhalnih stega. Ovim putem pružamo podršku i ženskom timu koji radi svakodnevno sa korisnicama za unapređenje svojih kapaciteta za rad sa deprivilegovanim ženama i prevenciju pregorevanja aktivistkinja.

8. Neformalna grupa aktivistkinja za dostupno i kvalitetno zdravstvo, Beograd

 • RSD: 300.000 
 • Naziv projekta: Vodič za preživljavanje zdravstva

Žene na koje je većinski spala briga, logistika, finansijsko opterećenje, kao i emotivni rad za obolele članove porodice, tokom pandemije savladavaju višestruke prepreke boreći se protiv poražavajućih statistika, posebno onih skrivenih: obolelih, umrlih, neadekvatno lečenih, nikad zbrinutih. Kvalitetna i dostojanstvena zdravstvena zaštita, koja bi trebalo da je društvena odgovornost, javno finansirana iz poreza, za većinu je nedostupna. Imajući u vidu fragmentaciju društva, urušeni zdravstveni sistem, neadekvatne protokole i urušavanje profesionalnih i etičkih standarda zdravstvene struke, kao i preovlađujuće slabu funckionalnu pismenost, grupa aktivistkinja odlučila je da na osnovu proživljenih iskustava i istraživačkog rada napravi pristupačan vodič za snalaženje u situaciji potrebe za zdravstvenom zaštitom.

9. Grupa „Nena“ za mir i prava žena, Leskovac 

 • RSD: 299.400
 • Naziv projekta: Radna prava u vreme korone 

U kontekstu pandemije i dodatnog urušavanja radnih prava, RŽF ovim grantom pruža podršku grupi „Nena“ u praćenju, beleženju i analiziranju kršenja radnih prava, kao i u pružanju podrške ugroženim radnicama na jugu Srbije, u ohrabrivanju radnica da progovore protiv nepravdi koje trpe, u izgradnji solidarnosti radnica, a sve u sklopu šire borbe za dostojanstven rad. 

10. Radnička komuna Links, Beograd

 • RSD: 300.000
 • Naziv projketa: KundK

Projekat K&K se realizuje na sajtu RK LINKS, a započet je 2017. godine. Cilj je kritičko čitanje produkcije knjiga u područiju bivše Jugoslavije  i to upravo onih knjiga koje se tiču zajedničke sudbine ovog regiona. Isto tako, osvetljava se i i kulturno-društveno-politički underground koji postoji izvan fokusa mainstream medija, a važan je za razumevanje aktuelnih procesa. Cilj je izgradnja jedne alternatvine mreže za evaluaciju književne produkcije ovog regiona, a čine je mlade kritičarke/ri kao i autorke/ri. Krajnji učinak projekta bio bi afirmacija tema koje su od presudne važnosti za javnu debatu u postratumatskom društvu, a koje su kao takve potisnute na marginu.

11. Samoobrazovni univerzitet „Svetozar Marković“, Beograd

 • RSD: 134.000
 • Naziv projekta: Radnice, aktivistkinje, teoretičarke

Projekat podrazumeva niz aktivnosti koje povezuju borbe aktivistkinja i autorki sa kraja 19. i početka 20. veka sa aktuelnim kontekstom. Kroz prevode i objavljivanje tekstova, diskusije, filmske projekcije i druge javne događaje, grupa nastoji da reaktualizuje potisnute ženske glasove ranih anarhistkinja i socijalistkinja i preispita njihov značaj u širim i aktuelnim društvenim borbama, od borbe za radna prava do borbe za životnu sredinu. 

12. Seoski kulturni centar Markovac, Markovac

 • RSD: 290.000 RSD 
 • Naziv projekta: Čitaonica 

Nakon otvaranja Čitaonice „Ekatarina Pavlović“ i saradnje sa grupom Hop.La! na izgradnji kulturnog centra u Markovcu, grupa nastoji da kroz pilot projekat uspostavi redovne aktivnosti zasnovane na feminističkim, anti-nacionalističkim i anti-militarističkim principima. Aktivnosti su namenjene prvenstveno deci predškolskog i nižeg školskog uzrasta i ženama srednje i starije generacije, a povezuju literaturu sa ličnim i kolektivnim razvojem i mentalnim blagostanjem. 

13. Udruženje Romkinja „Nada“, Aleksinac 

 • RSD: 282.500
 • Naziv projekta: Girls are here, let’s play football!

Kroz psihološke radionice sa mladim fudbalerkama iz Aleksinca, grupa nastoji da doprinese razbijanju stereotipa koji preovladavaju u malim sredinama kada je reč o devojčicama i devojkama zainteresovanim za sportove koji se tradicionalno percipiraju kao muški. Grupa prepoznaje neophodnost osnaživanja mladih fudbalerki da se odupru diskriminatornim narativima, kao i neophodnost zajedničkog podsećanja da fudbal nisu samo huligani na tribinama. Projekat takođe teži da ohrabri nove devojke da se samopouzdano uključe u treninge, bez straha od osude okoline.

14. Udruženje žena „Peščanik“, Kruševac

 • RSD: 298.400
 • Naziv projekta: Bezbedna sam, kada… 

Cilj projekta je doprinos unapređenju bezbednosti žena u Srbiji putem osnaživanja građanki, aktivistkinja ženskih prava i ženskih grupa u Rasinskom okrugu za bavljenje pitanjima bezbednosti, kao i povećanjem vidljivosti teme. U okviru projekta, biće organizovane radionice za aktivistkinje ženskih prava o konceptu humane bezbednosti i UN Rezoluciji 1325. Istovremeno će biti pokrenuta kampanja za povećanje vidljivosti ovih tema na društvenim mrežama. 

15. Volonterski centar Vojvodine, Novi Sad

 • RSD: 200.000
 • Naziv projekta: Studijske posete interkulturalnim i antifašističkim inicijativama

  Volonterski centar Vojvodine i GAIA Kosovo su dve organizacije koje 10 godina sarađuju na implementaciji volonterskih i drugih programa. Obe organizacije čine mahom žene koje su kroz godine bile pokretačice važnih promena. Kroz ovaj projekat biće realizovani susreti između ove dve organizacije, kao i drugih bliskih organizacija (CK13, Klub finih zanata, Termokiss) radi razmene, boljeg razumevanja lokalnog i regionalnog konteksta i razvijanja zajedničkih programa na temeljima antifašizma. 

16. Žene sport društvo, Beograd

 • RSD: 283.000
 • Naziv projekta: Edukacija mladih sportistkinja o seksualnom nasilju 

Projekat predvode iskusne sportske novinarke koje su tokom svog rada uočile, svedočile i istraživale različite prisutne oblike seksualnog nasilja nad ženama u sportu u Srbiji. U nedostatku adekvatnih reakcija na ovakve pojave, mehanizama prevencije i zaštite, kroz ovaj projekat nekoliko grupa mladih sportistkinja aktivinih u različitim sportovima proći će kroz edukaciju u vezi sa prevencijom i reagovanjem na seksualno nasilje.  

17. Ženske studije i istraživanja, podružnica u Subotici 

 • RSD: 292.000
 • Naziv projekta: Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke, AFŽovke

Cilj projekta je doprinos kolektivnom znanju i sećanju na doprinose žena tokom istorije u borbi protiv fašizma i očuvanju mira, kroz istraživanje i beleženje životnih priča 12 znamenitih antifašistkinja Subotice (skojevki, partizanki i AFŽovki): Lili Beck, Olgi Braun, Vere Gal, Ruže Čizmek-Dudašev, Edite Hajzler, Ete Hidrich Kizur, Anke Kmezić, Draginje Lendvai, Klare Lendvai, Tereske Mihajlović, Ide Sabo, Sofije Spahić. Rezultat projekta je objavljivanje brošure i organizovanje izložbe u Subotici.