RWF Logo

Produžen rok za prijave za radno mesto KOORDINATORKA ZA RAD SA ZAJEDNICOM

Rekonstrukcija Ženski fond (dalje RŽF) je jedina lokalna ženska fondacija u Srbiji, sa sedištem u Beogradu. RŽF je posvećena autonomnom ženskom organizovanju. Podržava sve vidove izražavanja, prevencije i zaštite ženskih ljudskih prava: od uličnih akcija do akademskih analiza. Osnovne funkcije RŽF-a su odgovorno, transparentno i kontinuirano prikupljanje i pružanje finansijske i stručne podrške i povezivanje srodnih inicijativa.

Misija RŽF-a je da podrži i održi feminističku političku platformu protiv rata, nacionalizma, rasizma, militarizma, bilo kog oblika diskriminacije i nasilja prema ženama. Više o našim programima možete pročitati na našem sajtu

Oglas za radno mesto KOORDINATORKA ZA RAD SA ZAJEDNICOM

Uslovi

Odgovornosti:

Učestvovanje u osmišljavanju projekata za rad sa lokalnom zajednicom, osmišljavanje i organizovanje fundraising aktivnosti (kreiranje dizajna akcija, produkcija i postprodukcija), rad sa individualnim donatorkama/ima, saradnja sa ljudima koji su angažovani izvan organizacije, rad sa učesnicima/ama i publikom RŽF akcija, kreiranje programa za sastanke. Rad sa savezničkim kolektivima, identifikovanje i angažovanje saradnika/ca, saradnja sa kreativnim ekipama, širenje liste kontakata, dovođenje novih grupa i novih donatora/ki. 

Potrebno:  

 • Poznavanje i razumevanje stanja ženskih ljudskih prava u Srbiji i posvećenost misiji i viziji RŽF-a,
 • Čuvanje autentičnosti i autonomije fonda, posvećenost feminističkim, antiratnim, levim i zelenim vrednostima i kritički odnos prema društvenom kontekstu,
 • Interesovanje za oblast filantropije,
 • Odlično znanje govornog i pisanog srpskog i engleskog jezika,
 • Odlične analitičke sposobnosti,
 • Sklonost i nadarenost za kreativna rešenja,
 • Sposobnost sistematične i jasne prezentacije i komunikacije (javni govor, pisanje, sinteza kompleksnih informacija, međukolegijalna komunikacija),
 • Izuzetna informatička pismenost,
 • Sposobnost za timski i samostalni rad,
 • Mogućnost za putovanja u zemlji i inostranstvu.

Poželjno: 
Univerzitetska diploma iz društvenih i humanističkih nauka. Poželjno iskustvo u radu civilnog sektora.

Prijavljivanje

Prijave pošaljite isključivo elektronskom poštom na adresu office@rwfund.org najkasnije do 31. marta 2023. godine, s naslovom porukePRIJAVA ZA RADNO MESTO: KOORDINATORKA ZA RAD SA ZAJEDNICOM“.

 • Molimo vas da u prijavi priložite CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo.
 • Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane.
 • Osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor.

Radno mesto podrazumeva puno radno vreme, probni rok od mesec dana i zapošljavanje u trajanju od jedne godine uz mogućnost produženja.