RWF Logo

Oktobar

2021

Program: Specijalni fokus

Dodeljeni grantovi – oktobar 2021.

Broj grantova: 8

1. Centar Živeti uspravno, Novi Sad

 • RSD: 200.000 
 • Naziv projekta: Ogledala društva kroz objektiv

Kratki dokumentarni film Ogledala društva kroz objektiv fokusira se na iskustvo u procesu uvođenju usluge personalne asistencije u sistem socijalne zaštite u Novom Sadu i obuhvata razgovore sa različitim akterima/kama. Film će prikazati zagovarački model uz prateća iskustva i izazove; na primeru novosadskog iskustva u borbi za samostalan život, biće analizirano šta je ono što omogućava da se dođe do nečega ovakvog, šta su preduslovi za to uz spoljnu podršku koja ni u jednom trenutku nije izostala. RŽF podržava ovaj projekat uvažavajući značajne pomake na polju samostalnog života osoba sa invaliditetom koje je Centar ostvario i prepoznajući potrebu da se iskustva takve borbe zabeleže i dele. 

2. Umetnička grupa Hop.La!, Beograd

 • RSD: 296.500 
 • Naziv projekta: Trovačice iz ćuprijskog okruga

Dramske umetnice/ci, pedagoškinje i srednjoškolke/ci iz Beograda i Svilajnca istražuju slučaj masovnog trovanja muškaraca koji je 1875. počinila grupa žena u tadašnjoj Kneževini Srbiji. Cilj projekta je da mladim građankama/ima otkrije manje poznatu istoriju i učini ih senzitivnijim na rodnu nepravdu i sistemsko nasilje koje iz nje proizilazi. Pedagoškinje dobijaju priliku da ovladaju upotrebom dramskih tehnika u radu sa učenicima, a umetnice/i mogućnost da razviju originalni dramski tekst, u čiji je nastanak ciljna grupa uključena od samog početka. RŽF podržava ovo dramsko preispitivanje koje pruža prostor i povod za dublje razgovore o rodno-zasnovanom nasilju utkanom u vekove, i njegovim različitim posledicama. 

3. Savetovalište za žene sa invaliditetom obolele od raka dojke Jefimija, Užice

 • RSD: 226.698
 • Naziv projekta: Tu smo za vas – povećanje dostupnosti neophodne neinstitucionalne podrške ženama Sandžaka u borbi protiv raka dojke

Projekat je namenjen povećanju dostupnosti seta potrebne podrške ženama sa dijagnozom raka dojke u opštini Sjenica (posredno i Novog Pazara). Imaće mogućnost da dobiju relevantne razumljive zdravstvene informacije, iskustva, psihosocijalnu podršku, upoznavanje prava, pomoć u pomagalima – proteze, perike. To će smanjiti stres prilikom procesa dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, povećati motivaciju, osnažiti ih za lečenje (tj. smanjiti odustajanje), osnažiti ih u njihovim sredinama u odnosu na tradiciju, predrasude i stereotipe koji uveliko podrivaju ionako ranjive žene. Kroz ciklus od 4 jednodnevne radionice u Sjenici sa svim oblicima podrške, podrška će biti učinjena dostupnom, poboljšaće se šanse za izlečenje i smanjenje smrtnosti u krajnjem ishodu. RŽF podržava ove aktivnosti kao esencijalne za holistički pristup podršci ženama obolelim od raka dojke kakav se, nažalost, ni izbliza ne pruža u institucionalnim okvirima. 

4. Neformalna grupa aktivistkinja – Aleksandra Mališić i Jelena Jaćimović Jaćim, Beograd

 • RSD: 183.000
 • Naziv projekta: Hej, popravile smo vam ovo!

Projekat je usmeren na podizanje svesti o problemu sekundarne viktimizacije žena koje su preživele seksualno nasilje. Kreativna izložba na reklamnim prostorima na autobuskim stajalištima ima za cilj da  problematizuje javni govor, bilo da dolazi od medija ili od publike, i podstakne preispitivanje praksi sekundarne viktimizacije u javnoj sferi, te da ponudi alternativni diskurs. Projekat je namenjen pre svega publici kao aktivnom učesniku u stvaranju i reprodukovanju medijskog sadržaja i društvenih vrednosti, ali i svim profesionalcima iz medija i kulture. RŽF prepoznaje i podržava predložene aktivnosti kao umetničko-aktivističku intervenciju sa potencijalom da dopre do širokog broja ljudi i doprinese sveukupnim naporima ka menjanju percepcije dominantnog javnog diskursa kada je reč o izveštavanju o nasilju nad ženama i pospeši otpor kod publike prema sekundarnoj viktimizaciji u medijima. 

5. Klara i Rosa, Subotica

 • RSD: 150.000 
 • Naziv projekta: Autorske emisije Radija Plac/Radijske zajednice

Radio Plac (www.ckplac.org) je radiofonski projekat Centra za savremenu kulturu i umetnost (krovnog udruženja nezavisnih umetnika/ca i umetničkih udruženja) iz Subotice. Osim muzičkog izbora, sastavljenog isključivo od neobjavljene, amaterske i slobodne muzike, radio je usmeren ka beleženju radiofonskih zapisa svakodnevnog života ljudi. Brehtovo viđenje radija kao mogućnosti komunikacije među ljudima čini okosnicu ovog poduhvata. On mora biti sredstvo izražavanja zajednice u kojoj deluje. U tom smislu, on razvija amaterizam i podstiče aktivno učestvovanje slušalaca u stvaranju programa na dva jezika sredine (srpsko-hrvatski i mađarski). RŽF podržava produkciju Radija Plac kao svežeg medija, slobodnog da eksperimentiše u stvaranju atipičnog javnog komunikacijskog, umetničkog, zajedničkog prostora.

6. Združena akcija Krov nad glavom, Beograd/Novi Sad/Subotica

 • RSD: 300.000 
 • Naziv projekta: Proširenje Krova

Kao jedan od najistaknutijih aktivističkih kolektiva, prepoznat po borbama protiv prinudnih iseljenja i zalaganju se za pravo na dom, ZA Krov nad glavom kroz ove aktivnosti želi da razvije kapacitete digitalne i fizičke vidljivosti, kroz jačanje svog onlajn prisustva i aktivnog susretanja sa zajednicom, sa ciljem privlačenja potencijalnog novog članstva za aktivno angažovanje u organizaciji. RŽF prepoznaje i podržava samoprocenjene potrebe grupe za proširenjem, koje prate intenzitet rada na terenu. 

7. Okular, Ćićevac

 • RSD: 300.000 
 • Naziv projekta: Girl Power

Projekat Girl power ima za cilj da pruži devojčicama, devojkama i ženama koje žive u ruralnim područjima  feminističko obrazovanje o teorijama, konceptima i praksama potrebnim za stručno i kritičko javno delovanje u domaćim, regionalnim, međunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama kroz petodnevnu feminističku školu, tematski po ugledu na Feminističku školu Žarana Papić i edukativnu kampanju u medijima. Učesnice Škole biće obučene i podstaknute da same osmisle i sprovedu svoju feminističku akciju, uživo ili online. RŽF podržava ovaj projekat kao podstrek učenju i (samo)organizovanju devojčica, devojaka i žena na selu.

8. Žene, sport, društvo, Beograd

 • RSD: 300.000 
 • Naziv projekta: Seksualno nasilje u sportu, audio i video spot

Prepoznajući problem seksualnog uznemiravanja u sportu, Srbija, kao članica Saveta Evrope, donela je dva Zakona o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iako imamo formalno-zakonsku regulativu za sprečavanje ove mračne pojave u sportu, postavlja se pitanje koji su razlozi sto se ovi Zakoni, kada je reč o sportu, u praksi ne primenjuju, ali i što se svaka inicijativa za implementiranje bilo kojih zaštitnih pravnih regulativa u sportskom zakonodavstvu, po ovom pitanju,  od zvaničnih sportskih institucija (Ministarstvo omladine i sporta, Sportski savez Srbije, Olimpijski komitet Srbije)  u tom smislu veoma snažno ignoriše, opstruira i sprečava. Zato je podizanje društvene svesti o ovoj tabu temi veliki početak  dugotrajne borbe sa ovom nevoljom. Ovi spotovi će pružiti  zainteresovanim stranama početno razumevanje i znanje, kako za prevazilaženje poricanja da u srpskom sportu nema seksualnog nasilja, tako i za trasiranje puta za  primenu preventivnih rešenja.